Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Inhoudsopgave

  Inhoudsopgave:

  Artikel 1 - Definities

  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

  Artikel 3 - Toepasselijkheid

  Artikel 4 - Het aanbod

  Artikel 5 - De overeenkomst

  Artikel 6 - Herroepingsrecht

  Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

  Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

  Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

  Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

  Artikel 11 - De prijs

  Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

  Artikel 13 - Levering en uitvoering

  Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

  Artikel 15 - Betaling

  Artikel 16 - Klachtenregeling

  Artikel 17 - Geschillen

  Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Artikel 19 – Voorwaarden Score Membership / Connect Card

 • Inhoud

  Artikel 1 - Definities


  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer; 
  2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
  3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 
  4. Dag: kalenderdag; 
  5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 
  6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 
  7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
  8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
  9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
  10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
  11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; 
  12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

  Naam ondernemer: Score Wholesale BV

  Handelend onder de naam/namen:

  - score.nl


  Vestigingsadres:

  Marketing 31
  6921 RE Duiven


  Telefoonnummer: 026-3193450

   

  Bereikbaarheid:

  Van maandag t/m vrijdag vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur


  E-mailadres: info@score.nl

   

  KvK-nummer: 09085218

  Btw-nummer: NL803603599B01


  Artikel 3 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

  Artikel 4 - Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

  Artikel 5 - De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

  6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

  Artikel 6 – Herroepingsrecht


  Bij producten:

  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.


  Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

  3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.


  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

  5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
  6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

  Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

  1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
  3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

  Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

  1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
  2. Zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
  5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
  6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 
  7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

  a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 
  b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

  8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

  a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

  9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

  Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

  1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
  2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
  3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
  4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

  Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht


  De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
  1. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
  2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  4. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

  Artikel 11 - De prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

  Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
  3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

  Artikel 13 - Levering en uitvoering

  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

  Opzegging:

  1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

  a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.


  Verlenging:

  4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
  5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

  Duur:

  7. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

  Artikel 15 - Betaling

  1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

  Artikel 16 - Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
  4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  Artikel 17 - Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

  Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

   

  Artikel 19 – Algemene Voorwaarden Score Membership / Connect Card

  1                 Definities

  1.1             In deze Algemene Voorwaarden Score Connect Card wordt verstaan onder:

  1. Definitieve Aankoop: iedere aankoop door de Kaarthouder die niet wordt herroepen althans ongedaan gemaakt;
  2. Kaarthouder: iedere natuurlijke persoon die een Score Connect Card heeft aangevraagd en ontvangen;
  3. Netto Aankoopbedrag: het aankoopbedrag verminderd met eventuele kortingen, cheques, cadeaubonnen, vermaakkosten, verzendkosten en/of iedere inhouding op het aankoopbedrag van welke aard dan ook;
  4. Score: Score Retail Nederland B.V.;
  5. Spaarsaldo: de door de Kaarthouder gespaarde en op de Score Connect Card bijgeschreven spaarpunten;
  6. Member: iedereen met een online account of Score Connect Card;

   

  2                 Toepasselijkheid

  2.1             De Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanvraag, de verstrekking en het gebruik van de Score Connect Card alsmede op het spaarprogramma van Score.

   

  3                 Aanvraag Score Connect Card

  3.1             Iedere natuurlijke persoon die zijn gewone verblijfplaats in Nederland en België heeft, kan een Score Connect Card met Score Connect Card nummer aanvragen, met dien verstande dat minderjarigen uitsluitend met toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger een Score Connect Card kunnen aanvragen. Met een Score Connect Card kan worden deelgenomen aan het spaarprogramma van Score.

  3.2             Een Score Connect Card kan worden aangevraagd in elke Score winkel in Nederland en België, via de website www.score.nl en via de Score app.

  3.3             Bij de aanvraag van een Score Connect Card wordt eenmalig 1 spaarpunt ingehouden op het Spaarsaldo. 

  3.4             Iedere Score Connect Card blijft eigendom van Score.

  3.5             De Score Connect Card is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

   

  4                 Gegevens Kaarthouder

  4.1             De aanvrager van een Score Connect Card is gehouden bij het aanvragen van een Score Connect Card zijn volledige naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres op te geven, hierna gezamenlijk ook aangeduid als “Gegevens”.

  4.2             De Kaarthouder kan zijn Gegevens wijzigen in elke Score winkel in Nederland en België, op de website www.score.nl, door een e-mail te sturen naar info@score.nl en via de Score app.

  4.3             Alle verklaringen en mededelingen aan de Kaarthouder kunnen door Score rechtstreeks aan de Kaarthouder worden gedaan op het laatstelijk door de Kaarthouder aan Score opgegeven postadres en/of e-mailadres. De Kaarthouder is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van zijn gegevens.

  4.4             De Gegevens van de Kaarthouder worden door Score opgeslagen in de Score database. Score respecteert de privacy van de Kaarthouders en zorgt ervoor dat de Gegevens worden behandeld in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving. Score verwijst hiervoor naar haar privacy statement die kan worden ingezien via de volgende hyperlink: https://score.nl/faq/view/category/permalink/privacy/.

   

  5                 Score spaarprogramma

  5.1             Bij voorafgaande vermelding van zijn Score Connect Card nummer spaart de Kaarthouder bij iedere Definitieve Aankoop 5% van het Netto Aankoopbedrag aan spaarpunten.

  5.2             De met een aankoop verworven spaarpunten worden uiterlijk binnen 24 uur nadien op de Score Connect Card bijgeschreven.

  5.3             Het Spaarsaldo kan door de Kaarthouder uitsluitend worden besteed bij aankopen in een Score winkel in Nederland, op de website www.score.nl en in de Score app, waarbij  ieder spaarpunt gelijk zal staan aan € 1,00 (zegge: een euro). Het Spaarsaldo kan niet worden aangewend voor vermaak- of verzendkosten.

  5.4             Indien een aankoop die geheel of gedeeltelijk met spaarpunten is voldaan ongedaan wordt gemaakt, zullen de ingewisselde spaarpunten worden teruggestort op de Score Connect Card.

  5.5             Het Spaarsaldo kan niet worden ingewisseld tegen contant geld.

  5.6             Het Spaarsaldo is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

  5.7             Het Spaarsaldo kan door de Kaarthouder worden opgevraagd in elke Score winkel in Nederland, via de website www.score.nl en via de Score app.

  5.8             Een spaarpunt vervalt 6 maanden nadat het spaarpunt is verworven. Als er binnen 6 maanden een nieuwe aankoop gedaan wordt, kan er doorgespaard worden en is het saldo vanaf dan weer 6 maanden geldig.

  5.9             Gespaard saldo bij een artikel dat geretourneerd wordt, wordt ongedaan gemaakt.

   

  6                 Beëindiging deelname

  6.1             De Kaarthouder is op ieder moment gerechtigd deelname aan het spaarprogramma van Score per direct te beëindigen. Beëindiging kan in elke Score winkel in Nederland en door een e-mail te sturen naar info@score.nl. Door beëindiging van deelname aan het spaarprogramma van Score komt het Spaarsaldo geheel te vervallen zonder dat daar enige vergoeding tegenover staat.

  6.2             Onder voorbehoud van al haar rechten heeft Score het recht deelname aan het spaarprogramma van Score met onmiddellijke ingang te beëindigen, de Score Connect Card van de Kaarthouder te blokkeren en het daarop aanwezige Spaarsaldo te laten vervallen indien sprake is van fraude of bedrog door de Kaarthouder dan wel een derde, de Kaarthouder handelt in strijd met de Voorwaarden of Score als gevolg van enig handelen of nalaten van de Kaarthouder schade lijdt of dreigt te lijden. 

   

  7                 Beëindiging spaarprogramma

  7.1             Score behoudt zich het recht voor het spaarprogramma om wat voor reden dan ook eenzijdig te beëindigen.

  7.2             Score zal de Kaarthouder minimaal drie maanden van te voren informeren over de beëindiging van het Spaarprogramma.

  7.3             Beëindiging van het spaarprogramma laat onverlet dat een spaarpunt vervalt 6 maanden nadat het is verworven zoals bepaald in art. 5.8 van de Voorwaarden.

   

  8                 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

  8.1             Score is niet verantwoordelijk voor en kan niet aansprakelijk worden gehouden door de Kaarthouder voor (de gevolgen van) verlies, diefstal,  beschadiging en/of het onbruikbaar raken van de Score Connect Card.

  8.2             De Kaarthouder is gehouden bij diefstal, verlies, beschadiging en/of het onbruikbaar raken van de Score Connect Card zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, hiervan melding te maken bij de klantenservice van Score waarna Score de Score Connect Card zal blokkeren. Als de Kaarthouder vervolgens een nieuwe Score Connect Card aanvraagt, zal Score het geblokkeerde Spaarsaldo overboeken naar de nieuwe Score Connect Card.

  8.3             Score is niet aansprakelijk jegens de Kaarthouder voor misbruik, ongeoorloofd of onbevoegd gebruik van en/of fraude met de Score Connect Card en/of het Spaarsaldo door een derde.

  8.4             Indien de Kaarthouder onterecht verkregen Spaarpunten inwisselt, is de Kaarthouder verplicht een schadevergoeding te betalen aan Score ter hoogte van de waarde van de met de Spaarpunten aangeschafte goederen.

   

  9                 Toepasselijk recht

  9.1             Op de Voorwaarden en het spaarprogramma is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

   

  10              Overig

  10.1          Score heeft het recht de Voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen. Bij wijziging van de Voorwaarden zal Score de Kaarthouder informeren over de wijziging en voorzien van de gewijzigde Voorwaarden door deze te sturen naar het laatstelijk door de Kaarthouder opgegeven e-mail en/of postadres.

  10.2          Score en de Kaarthouder komen overeen dat indien één van de bepalingen in de Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd dan wel om wat voor redenen dan ook niet afdwingbaar is, deze nietigheid althans niet afdwingbaarheid de geldigheid van de andere bepalingen niet aantast. De nietige, vernietigde althans niet afdwingbare bepaling zal in redelijk overleg door Score en de Kaarthouder worden vervangen door een niet nietige althans niet vernietigbare althans afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling en het economische effect van de bepaling in kwestie.

 • Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

  Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


  Modelformulier voor herroeping


  (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

  a. Aan: Score Wholesale B.V.
  Marketing 31
  6921 RE Duiven
  info@score.nl

  b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
  herroept/herroepen*

  c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]   
  d. [Naam consumenten(en)] 
  e. [Adres consument(en)] 
  f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  Datum

  * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Menu Home Cart Winkels